SKILL

Kompetence

 

Bezpečnostní prověrky

Společnost SKILL s.r.o. je držitelem certifikátu bezpečnostní způsobilosti Národního bezpečnostního úřadu ČR, který ji opravňuje k práci s utajovanými skutečnostmi až do stupně utajení „Tajné" podle zákona č. 412/2005 Sb. Zároveň je prohlášena, v souladu s aktuálně platnými předpisy NATO včetně bezpečnostního dodatku k dokumentu C-M(64) v případě utajovaných skutečností s označením ATOMAL, za vhodnou k tomu, aby jí mohly být svěřeny utajované skutečnosti až do stupně utajení „Tajné".

Pracovníci společnosti jsou držitelé osvědčení NBÚ pro stupeň „Tajné“ a „Důvěrné".

Deklarace o splnění podmínek

Společnost SKILL splnila jako jen několik málo dalších firem veškeré náročné předpoklady k získání Deklarace o splnění podmínek (Declaration of Eligibility) a participuje na Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP). Tento program klade na jednotlivé zúčastněné subjekty vysoké požadavky, které jsou velmi specifické a vyšší než při realizaci tuzemských zakázek a které překročují rámec běžných zvyklostí a právních norem, upravujících veřejné zakázky v ČR. Společnost je nyní vedena v databázi firem pro realizaci projektů Programu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy vedených Odborem bezpečnostních investic NATO (OBI NATO) Úřadu strategických projektů infrastruktury Ministerstva obrany ČR. Společnost SKILL dále prokázala, že splňuje podmínky pro uzavření rámcové smlouvy BOA (Basic Ordering Agreement ) s agenturou NCIA (NATO Communication and Information Agency), která otevírá nové možnosti a nabízí jednu z dalších forem bližší spolupráce na programu NSIP. Smlouva o poskytování služeb v oblasti dodávek informačních technologií a bezpečnosti pro členské státy NATO byla uzavřena na sklonku roku 2004.

Odborné předpoklady a certifikace

Společnost SKILL spolupracuje s vedoucími firmami v oblasti informačních technologií. Smluvně zakotvené vztahy a zkušenosti s technologiemi těchto renomovaných partnerů přispívají k pozitivnímu hodnocení společnosti na trhu informačních technologií a jsou v konečném důsledku přínosem zejména pro zákazníka.

Společnost SKILL byla již od roku 1996 partnerem společnosti Compaq pro tvorbu integrovaných řešení a v současné době působí jako HP Gold Partner, čímž se působení firmy rozšířilo i na dodávky značkového hardwaru, softwaru a dalších služeb tohoto renomovaného partnera.

Společnost SKILL se v souladu se svou vizí orientuje na progresivní a inovativní technologie a již v roce 2000 naplnila předpoklady k získání titulu Microsoft Certified Partner. V současné době je nositelem titulu Silver Application Development s kompetemcí Software Develompent. Dosažení této úrovně v inovované a v současné době podstatně více náročné podobě programu, spočívá v náročném procesu, při kterém je nutno splnit vysoké požadavky pro získání certifikací a prokázat odborné znalosti jak produktů, tak i schopnosti jejich uplatnění v reálné praxi. Pracovníci společnosti jsou ve velkém počtu certifikovaní specialisté v různých oblastech řešení od společnosti Microsoft. Vysoká odbornost specialistů a bohaté zkušenosti s realizací projektů jsou předpokladem k získání a udržení Microsoft kompetencí, jež definují jednotlivé oblasti specializace. 

SKILL disponuje kvalifikovanými profesionály schopnými se aktivně zúčastnit prácí v projektových týmech předních systémových integrátorů, konzultačních společností nebo přímo u zákazníka na náročných projektech odpovídajících technologickému a profesnímu zaměření společnosti.